Objawienie - Apokalipsa MP3

poniedziałek, 29 grudnia 2014

Rozdział 22:21

Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen. BW
Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi! BT
Łaska Pana Jezusa [niech będzie] z wszystkimi. NP

Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, niech będzie z wami wszystkimi. Amen. BG


Przeczytajmy jeszcze dwa fragmenty z Obj. 1:4 i z 1 Kor. 1:3-8 „Jan do siedmiu zborów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był, i który ma przyjść, i od siedmiu duchów, które są przed jego tronem”; „Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie, Iżeście w nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, Ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was, Tak iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.”

W oryginale wiersz ten mamy zapisany w ten sposób: η του κυριου ημων ιησου χριστου μετα παντων υμων αμην (hē tou kyriou hēmōn iēsou christou meta pantōn hymōn amēn) Łaska Pana naszego Jezusa Pomazańca ze wszystkimi wami amen [zaprawdę].

Słowo łaska gr. χαρις (charis) łac. gratia (gratis – za darmo) ma bardzo szerokie znaczenie. W słoniku grecko – polskim informacja na temat tego słowa zajmuje półtorej strony. Słowo to można przetłumaczyć na; urok, wdzięk, powab, chwała, sława, łaska, życzliwość, uprzejmość, przychylność, powodzenie u kogoś, wdzięczność, dziękczynienie, przysługa, dobrodziejstwo, pobłażać, folgować, mieć przyjemność, zadowolenie, rozkosz, upodobanie w czymś, ofiara dziękczynna, upodobanie, wzgląd na kogoś, hojność, szczodrość, szczególny dar od Boga.

Podobną definicję słowa łaska znajdujemy w słowniku etymologicznym języka polskiego W. Borysia. Czytamy tam, że łaska w XIV wieku oznaczała życzliwość, miłosierdzie, litość, dobroć. Polskie łaska pochodzi od czeskiego laska, które oznaczało; miłość, pieszczotę, łaszenie się, schlebianie, przymilanie się. Słowo łaskotać pochodzi od słowa laskati, które oznacza też; okazywać pożądanie, głaskać, pieścić.

W języku polskim słowo łaska ma czasami negatywne zabarwienie. Litościwa łacha. Ludzie mówią, ja łachy nie potrzebuję. Myślę, że jest potrzeba zastanowienia się nad bogactwem słowa łaska. W języku rosyjskim łaska jest pisana jako благодать, co można przetłumaczyć dać dobro, w języku angielski grace znaczy; grację, wdzięk, powab, prolongatę terminu płatności długu, modlitwę przed i po jedzeniu, zrobić komuś zaszczyt, ozdobić, adorować, uświetnić, oddać honor.

Zatem dobrą definicją biblijnej łaski jest niezasłużona bliskość, życzliwa przychylność i dobrotliwość Boga okazywana człowiekowi.

Tak rozumiana łaska jest bardzo potrzebna ludziom, szczególnie gdy w tle mamy wszystkie te ponure apokaliptyczne wydarzenia i zapowiedzi wylania gniewu Bożego.

Przypomnijmy sobie tekst z szóstego rozdziału; „I mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, I przed gniewem Baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać?” Obj. 6:17

Któż się może ostać. Tylko przez Jezusa Chrystusa, jesteśmy usprawiedliwieni i możemy stać się uczestnikami tej łaski i dobrotliwości Boga. Jest ona ochroną przed konsekwencjami grzechu i buntu wobec Boga. Dzięki łasce Bożej możemy uniknąć jeziora ognistego i życia w potępieniu, życia na zewnątrz Nowego Jeruzalem.  Potrzebna jest jednak nasza decyzja, chcę... Pamiętajmy o zasadzie albo... albo...  „Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, niech będzie z wami wszystkimi” jest nie tylko dobrym życzeniem apostoła  Jana, ale też pełnym pokory zawołaniem; - "Boże bądź nam miłościw" lub pięknie po rosyjsku, Господи, помилуй (Gospodi Pomiłuj).

Wiersz ten zawiera tytuły Pana Jezusa, że jest Panem (Kyrios), Jezusem (Bóg jest zbawieniem) i Chrystusem (Mesjaszem, Pomazańcem, Wybrańcem). Tłumaczenia BW, BT pomijają tytuł Chrystusa. Pomijają też słowo Amen. Czy ktoś ujął dwa słowa, czy je dodał, tego nie wiemy.

I któż się może ostać ?


Słowo Boże mówi, że ostoją się ludzie ocaleni przez Jezusa, usprawiedliwieni krwią Jego, ci którzy uwierzą i przyjmą Go jako swojego Pana i Zbawiciela. Którzy teraz uwierzą i powiedzą, tak chcę być ocalony, chcę ostać się w tym trudnym czasie. Jeżeli jeszcze nie znalazłeś tego schronienia posłuchaj proroka Sofoniasza i szukaj Pana.

 „Zanim staniecie się jak plewa, którą wiatr unosi, zanim was dosięgnie żar gniewu Pana, zanim zaskoczy was dzień gniewu Pana! Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie jego prawo! Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dniu gniewu Pana.” Sof. 2:2-3

„Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce?” Mich. 7:18

„Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego.” Rzym. 5:9-10

„I oczekiwać Syna jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym.” 1 Tes. 1:10

„Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa” (1Tes. 5:9). Chwała Bogu!

"Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka." Jan. 14:27

„Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata”. Mat. 28:20

„Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.” Rzym. 1:7

Życzenie komuś łaski, łaski i pokoju było w czasach Jana pięknym życzeniem. Tak rozpoczynają się, bądź kończą listy apostolskie do zborów. Tak prawdopodobnie kończyły się listy innych chrześcijan do współbraci. Takie piękne życzenie, a zarazem modlitwa jest zawarta w ostatnim wierszu Nowego Testamentu.

Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, niech będzie z nami wszystkimi. Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz