Objawienie - Apokalipsa MP3

środa, 27 sierpnia 2014

Rozdział 16:21

21. I spadły z nieba na ludzi ogromne centnarowe kawały gradu; a ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu, gdyż plaga ta była bardzo wielka. BW

I grad ogromny o wadze jakby talentu spadł z nieba na ludzi. A ludzie Bogu bluźnili za plagę gradu, bo plaga jego jest bardzo wielka. BT

I spadł z nieba na ludzi wielki grad, jakby [o wadze] talentu; a ludzie bluźnili Bogu z powodu klęski gradu, gdyż była to bardzo wielka klęska. NP


Dzisiaj mamy zakończenie opisu wylania siódmej czaszy gniewu Bożego. Czasza została wylana na powietrze. Temu wylaniu towarzyszą błyskawice i grzmoty oraz największe w historii trzęsienie ziemi. Rozpada się Wielkie Miasto, prawdopodobnie Babilon na trzy części. Znikają, uciekają i chowają się wyspy i góry. I na koniec spada z nieba na mieszkańców ziemi 35 kilogramowy grad. Stało się… doszczętna zagłada… ale czy postawiono już kropkę nad i ?

Słuchałem wykładów Davida Pawsona na temat księgi Objawienia. Opowiadał, jak był na Filipinach po wielkim trzęsieniu ziemi w którym zginęło bardzo dużo ludzi. Chrześcijanie podzielili się na dwie grupy. W jednych kościołach uwielbiano Boga, proszono o łaskę. W innych obwiniano Boga za to co się stało. Opowiadał też o czarnych skrzynkach odsłuchiwanych po katastrofach lotniczych, że się w nich odcina ostatnie przed śmiercią krzyki pilotów, bo najczęściej są pełne przekleństw pod adresem Boga. Pomimo, że królestwo Antychrysta i dwóch Bestii ulega załamaniu ludzie nadal będą bluźnić Bogu. To jest wprost niewiarygodne. A jednak… Podobną sytuację mamy opisaną w dzisiejszym fragmencie.

Tak jak już to widzieliśmy wcześniej w przypadku trzęsienia ziemi również i gradobicie jest symbolem Bożej interwencji i objawem Bożej świętości i Bożego zaniepokojenia. Podczas siódmej plagi w Egipcie olbrzymi grad zabił wszystkich ludzi i zwierzęta, którzy nie schronili się przed nim. Za Jozuego Bóg walczył z Amorejczykami za pomocą gradu kamieni z nieba. Następnie bardzo ciekawe pytanie na temat składnicy gradu zadaje Bóg Jobowi. Później o opadach gradu pisali prorocy, a także o gradzie czytaliśmy nieco wcześniej w ósmym i w jedenastym rozdziale księgi Objawienia. Polecam uwadze komentarz do (8:7).

„I wyciągnął Mojżesz laskę swoją ku niebu, a Pan zesłał grzmoty i grad, i ogień spadł na ziemię - Pan spuścił grad na ziemię egipską. A grad i ogień, nieustannie błyskający wśród gradu, był bardzo groźny; czegoś podobnego nie było w całej ziemi egipskiej, odkąd była zamieszkana. Grad zabił w całej ziemi egipskiej wszystko, co było na polu, zarówno ludzi jak i bydło; grad zniszczył też całą roślinność i połamał wszystkie drzewa na polu.” 2 Moj. 9:23-25

„A gdy, uciekając (wojska Amorejczyków) przed Izraelem, znaleźli się na zboczu Bet-Choron, Pan godził w nich z nieba wielkimi kamieniami aż do Azeka, tak że poginęli. Tych, którzy poginęli od gradu kamieni, było więcej niż tych, których synowie izraelscy wybili mieczem.” Joz. 10:11

„Czy dotarłeś aż do składów śniegu albo widziałeś składy gradu, 
Który przechowuję na czas ucisku, na dzień walki i bitwy?” 
Job. 38:22-23

„Ziemia zadrżała i zatrzęsła się, A posady gór się zachwiały... Zadrżały, bo rozgniewał się. Buchnął gniew z nozdrzy jego, A ogień pożerający z ust jego zionął, Węgle rozżarzone płonęły przed nim. (...) Z blasku przed nim występowały obłoki jego, Grad i węgle ogniste. I zagrzmiał Pan na niebiosach, A Najwyższy wydał głos swój... grad i węgle ogniste.” Ps. 18:8-9,13-14; „Zniszczył gradem winnice ich, A sykomory ich szronem. Wydał na pastwę gradu bydło ich, A stada ich błyskawicom. Spuścił na nich zapalczywość swego gniewu, Popędliwość, zaciekłość i utrapienie, Poczet aniołów zagłady.” Ps. 78:47-49; „Chwalcie Pana z ziemi, Potwory morskie i wszystkie głębiny! Ogniu i gradzie, śniegu i dymie, Wichrze gwałtowny, co pełnisz jego rozkaz!” Ps. 148:7-8

„Oto przychodzi od Pana ktoś mocny i potężny, jak burza gradowa, jak niszczący huragan, jak ulewa potężnych rwących strumieni; ta rzuci ich z mocą na ziemię. (...) I uczynię prawo miarą, a sprawiedliwość wagą. Lecz schronienie kłamstwa zmiecie grad, a kryjówkę zaleją wody.” Izaj. 28:2,17; „I odezwie się Pan swoim potężnym głosem, i ukaże ciosy swojego ramienia w zapalczywości gniewu i w płomieniu pożerającego ognia, wśród burzy i ulewy, i ciężkiego gradu.” Izaj. 30:30

„Dlatego, właśnie dlatego, że zwodzili mój lud, mówiąc: Pokój! chociaż nie było pokoju; a gdy on wznosił mur, oni go tynkowali, Mów do tych, którzy tynkowali, że mur padnie. Spuszczę ulewny deszcz, spadnie gruby grad i rozpęta się huragan. A gdy runie mur, wtedy powiedzą do was: Gdzie jest tynk, którym tynkowaliście? Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: W swojej zapalczywości rozpętam huragan i w moim gniewie spadnie ulewny deszcz i gruby grad na zagładę. I rozwalę mur, który tynkowaliście, i zrównam go z ziemią tak, że będzie odsłonięty jego fundament, a gdy upadnie, zginiecie w nim - i poznacie, że Ja jestem Pan.” Ezech. 13:10-14; „Potem osądzę go przez zarazę i przelew krwi; spuszczę na niego i jego hufce oraz liczne ludy, które są z nim, ulewny deszcz i grad, ogień i siarkę. I tak okażę moją wielkość i moją świętość, i objawię się na oczach wielu narodów. I poznają, że Ja jestem Pan.” Ezech. 38:22-23

„Smagałem posuchą, rdzą i gradem plony całej waszej pracy, a jednak nie nawróciliście się do mnie - mówi Pan.” Agg. 2:17

„I zatrąbił pierwszy. I powstał grad i ogień przemieszane z krwią, i zostały rzucone na ziemię; i spłonęła jedna trzecia ziemi, spłonęła też jedna trzecia drzew, i spłonęła wszystka zielona trawa.” Obj. 8:7

„I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się Skrzynia Przymierza jego w świątyni jego; i zaczęło się błyskać i głośno grzmieć, i przyszło trzęsienie ziemi, i spadł wielki grad.” Obj. 11:19

Dalej czytamy, że „ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu, gdyż plaga ta była bardzo wielka.” O zatwardziałości ludzi w czasach końca sporo pisałem w komentarzu do (9:20, 15:1 i 16:9, 11) Gorąco zachęcam do ich przeczytania.

„Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić, I nie odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich.” Obj. 9:20-21

„I byli ludzie popaleni wielkim żarem, i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie upamiętali się, by mu oddać chwałę. A piąty wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia; i pogrążyło się królestwo jego w ciemnościach, i gryźli ludzie z bólu swoje języki. I bluźnili Bogu niebieskiemu z powodu swoich bólów i z powodu swoich wrzodów, i nie upamiętali się w swoich uczynkach.” Obj. 16:9-11

Poniżej zdjęcie kul lodowych jakie znaleziono na brzegu  jeziora w  Dunes National Lakeshore w północnym Michigan w lutym 2013 r. Na dwóch pozostałych kula gradowa jaką sfotografowano podczas gradobicia oraz człowiek poraniony od gradu. który spadł w UK
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz