Objawienie - Apokalipsa MP3

niedziela, 24 sierpnia 2014

Armagedon - αρμαγεδδων

"Jeszcze jeden problem pozostaje nam do rozwiązania w tym rozdziale. Złe duchy wyszły, aby zgromadzić królów całego świata na wojną. Pojęcie ostatecznej walki między Bogiem a siłami zła jest bardzo stare. W Psalmie 2,2 czytamy: „Powstają królowie ziemscy i książęta zmawiają się społem przeciw Panu i Pomazańcowi jego”."

Bitwa ta ma się rozegrać na miejscu zwanym Armagedonem. Inne przekłady wyrażają to przez Armagieddon (BG) lub Har-Magedon (BT). A więc nawet nazwa nie jest pewna.

Magedon lub Amggedon może mieć związek z Megiddo. Megiddo znajduje się na równinie Ezdrelonu, przez którą przebiegała główna droga handlowa z Egiptu do Damaszku. Od najdawniejszych czasów aż do czasu Napoleona było to jedno z wielkich pól bitewnych świata. Na tej równinie Barak i Debora rozbili wojska Sysery i jego słynną konnicę (Sdz 5,19-21); tu zginął Achazjasz od strzały Jehu (2 Krl 9,27); dobry król Jozjasz zginął tu w walce z faraonem Necho (2 Krl 23,29-30) tragedii tej Żydzi nigdy nie mogli zapomnieć (Zach 12,11). To pole bitwy, jak powiada H. B. Swete, było „dobrze znane każdemu znającemu się na historii hebrajskiej”.

Armagedon mogłoby znaczyć miasto Megiddo, zaś Harmagedon oznaczałoby górę Megiddo. Najprawdopodobniej prawidłowa jest druga forma, chociaż równina bardziej odpowiada polu bitwy niż góra. Jednak należy dodać do tego jeszcze jeden szczegół. Opisując ostatnią walkę z Gogiem i Magogiem Ezechiel powiada, że ostateczne zwycięstwo zostanie odniesione na górach izraelskich (Ez 38,8.21; 39,2.4.17). Może Jan miał na uwadze górę Megiddo, by w ten sposób połączyć swoje słowa ze starożytnym proroctwem. Ogólnie przypuszcza się, że słowo to może brzmieć Har-Magedon i odnosić się do terenów położonych wokół Megiddo na równinie ezdrelońskiej, gdzie rozegrało się najwięcej bitew w historii żydowskiej:

Zwróćmy jeszcze uwagę na dwa inne poglądy na to dziwne słowo. Gunkel uważał, że zostało ono zaczerpnięte ze starego podania babilońskiego, mówiącego o walce między Mardukiem, stworzycielem, a Tiamat, mocą chaosu. Nie jestem jednak przekonany, czy Jan znał tę historię.

Inny pogląd łączy je z tekstem Księgi Izajasza 14,13, gdzie Lucyfer powiada: „Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad”. Babilończycy wierzyli, że na północy kraju znajduje się góra zwana Aralu, która, podobnie jak Olimp w Grecji, była domem bogów. Lucyfer zamierza zasiąść wśród bogów; niektórzy uważali, że góra Mageddon jest tą górą, a obraz przedstawia ostatnią bitwę z bóstwami zgromadzonymi w swoich domostwach. "


William Barclay
komentarz do Księgi Objawienia


Pochodzenie nazwy (źródło: Wikipedia)

W języku polskim brzmi ono jako „Armagedon” (lub podobnie). W języku hebrajskim brzmi „Har-Magedon”. Termin ten pochodzi od Megiddo – starożytnego miasta w Palestynie. Słowo „har” oznacza górę, stąd całe słowo Har-Magedon to „góra Megiddo”. Ponieważ Megiddo miało strategiczne znaczenie dla armii, znalazło to wydźwięk w jego nazwie. Słowo Megiddo oznacza „zgromadzenie, spotkanie, koncentrację wojsk”.

Z miastem Megiddo wiąże się jego rola jako miejsca bitew, które zdecydowały o losach wielu narodów, a nawet imperiów. Eric H. Cline, Profesor Archeologii i Historii Starożytnej na Uniwersytecie George’a Washingtona wymienia ich aż 34

Armagedon to po hebrajsku Har Megiddo i dosłownie znaczy „góra Megiddo”. W ciągu minionych 4000 lat co najmniej 34 krwawe starcia rozstrzygnęły się pod murami starożytnego miasta Megiddo i na sąsiadującym obszarze doliny Jezreel. Egipcjanie, Kananejczycy, Midianici, Amalekici, Filistyni, Hasmonejczycy, Grecy, Rzymianie, muzułmanie, krzyżowcy, mamelucy, Mongołowie, Francuzi, Turcy Osmańscy, Brytyjczycy, Australijczycy, Niemcy, Arabowie i Żydzi walczyli i umierali tutaj. Imiona generałów i wodzów tych armii są znane z kart historii: Tutmozis III, Barak i Debora, Sysera, Gedeon, Saul i Jonatan, Szyszak, Jehu, Joram, Jezebel, Jozjasz, Antioch, Ptolemeusz, Wespazjan, Saladyn, Napoleon i gen. Allenby to tylko ci najsłynniejsi.

Dlatego wyraz Har-Magedon można przetłumaczyć jako „góra zgromadzenia wojsk” lub „góra rozstrzygnięcia”.

Symboliczne miejsce (źródło: Wikipedia)

Niektórzy komentatorzy sugerują, że biblijny Armagedon rozegra się w pobliżu literalnego Megiddo. Dokładna analiza wyklucza takie przypuszczenia.

Bitwa zapowiedziana w Objawienia 16,16, nie może się rozegrać pod literalną „Górą Megiddo”, gdyż nie ma takiego miejsca. Słowo „Har” oznacza górę, wysoką górę, szczyt widoczny z daleka. Tymczasem Megiddo leżało na pagórku o wysokości zaledwie 20 metrów. Na określenie takiego wzniesienia używa się innego słowa – „tell”. Samo wzgórze nosi nazwę Tell Megiddo (po arabsku Tell el-Mutesillim).

Dolina Jezreel (Ezdrelon), gdzie znajduje się Megiddo, jest niewielkich rozmiarów. Ma kształt trójkąta o długości 32 km i szerokości wschodniej podstawy 29 km. Jej powierzchnia wynosi około 250 km². Fakt ten sugeruje interpretację „zgromadzenia w Megiddo wszystkich narodów świata” jako metaforyczne - chodzi o zgromadzenie ludzi wielu narodowości.

Werset z księgi Objawienia 16:16 informuje, że narody zebrały się na miejscu zwanym po hebrajsku Har-magedon. Użyto tu greckiego słowa τόπον (to′pon), które jest biernikiem rzeczownika τόποσ (to’pos). Topos znaczy po grecku miejsce (od niego pochodzą polskie słowa topologia i topografia). Topos ma również inne znaczenia: miejsce w czasie, możliwość, pozycja, splot wydarzeń, sytuacja. Analiza kontekstu wersetu 16 wskazuje na to ostatnie znaczenie: sytuacja.

Dlatego Armagedon określa sytuację, w której narody ziemi i ich armie, inspirowane przez diabła i demony, wystąpią przeciw Bogu.

Interesujące jest też stanowisko w kwestii Armagedonu W. Hendriksena, który w książce pt. "Więcej niż zwycięzcy" pisze:   Armagedon jest symbolem każdej bitwy, w której, gdy zachodzi największa potrzeba, a wierzący są uciskani, Pan nagle ujawnia swoją moc w interesie swojego zrozpaczonego ludu i pokonuje wroga. Kiedy sto osiemdziesiąt pięć tysięcy ludzi Sancheryba zostaje zabitych przez Anioła Pańskiego, jest to cieniem ostatecznego Armagedonu. Kiedy Bóg zapewnia małej garstce  Machabeuszy wspaniałe zwycięstwo nad wrogiem, daleko przewyższającym ich liczebnie, jest to tym Armagedonu. Lecz prawdziwy wielki, ostateczny Armagedon zbiega się z czasem krótkiej pory szatana (Obj. 11:7-11). Kiedy świat pod przywództwem szatana, antychrześcijańskiego rządu i antychrześcijańskiej religii (smoka, zwierzęcia i fałszywego proroka) jest zgromadzony przeciw Kościołowi na ostateczną bitwę. Kiedy dzieci Boże, uciskane z każdej strony, krzyczą o pomoc, kiedy najbardziej potrzebują ratunku, wówczas nagle, w dramatyczny sposób, pojawia się Chrystus, by wyzwolić swój lud. Ostateczny ucisk i objawienie się Chrystusa na obłokach chwały, by wyzwolić swój lud, oto jest Armagedon."


 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz