Objawienie - Apokalipsa MP3

wtorek, 5 sierpnia 2014

Rozdział 15:3,4

3,4. I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc: Wielkie i dziwne są dzieła twoje, Panie, Boże Wszechmogący; sprawiedliwe są drogi twoje, Królu narodów; Któż by się nie bał ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia twego? Bo Ty jedynie jesteś święty, toteż wszystkie narody przyjdą i oddadzą ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy twoje. BW

A taką śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka: Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny! Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów!. Któż by się nie bał, o Panie, i Twego imienia nie uczcił? Bo Ty sam jesteś Święty, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki. BT

 

I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i oraz pieśń Baranka, takiej treści: Wielkie i zdumiewające są Twoje dzieła, Panie, Boże Wszechmogący; sprawiedliwe i słuszne są Twoje drogi, Królu narodów; któż by się Ciebie nie bał, Panie, i nie oddał chwały Twojemu imieniu? Gdyż Ty jedynie jesteś Święty, tak że wszystkie narody przyjdą i pokłonią Ci się, ponieważ uwidoczniły się Twoje sprawiedliwe dzieła. NP
 

A śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Barankową, mówiąc: Wielkie i dziwne są sprawy twoje, Panie Boże wszechmogący! sprawiedliwe i prawdziwe są drogi twoje, o królu świętych! Któż by się ciebie nie bał, Panie! i nie wielbił imienia twego? gdyżeś sam święty, gdyż wszystkie narody przyjdą i kłaniać się będą przed obliczem twojem, że się okazały sprawiedliwe sądy twoje. BG

Dwa obrazy, aniołowie z plagami i święci zwycięzcy nad szklanym morzem są prologiem do wylania czasz zapalczywego gniewu Bożego, zbliżamy się do punktu kulminacyjnego. Przez piętnaście rozdziałów jesteśmy przygotowywani na tę najtragiczniejszą wizję jaką zobaczył Jan. Ale zanim to nastąpi mamy piękną pieśń o wybawieniu ludu Bożego. Pieśń jest połączeniem dwóch duchowych arcydzieł wokalistyki i uwielbienia Boga. W naszym fragmencie zwycięzcy, przy akompaniamencie harf śpiewają pieśń Mojżesza i Baranka. Może z nimi jest też sam Mojżesz. Ten hymn zawiera motywy ze Starego Testamentu, który jest tutaj ponownie mocno zaakcentowany. Pieśń wysławia Bożą potęgę i wspaniałość, mówi o zwycięstwie Boga nad bezbożnymi, nad nieprzyjaciółmi samego Boga Wszechmogącego i Jego ludu.

Zwróć uwagę, że Mojżesz jest tutaj nazwany, tak jak Jan i uczniowie Jezusa, δουλου doulou sługą, bardziej niewolnikiem Boga. Sługą na zawsze, który dobrowolnie oddał się Bogu na wyłączną własność.

Jozue tak wspomina Mojżesza; "Miałem czterdzieści lat, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz-Barnea, abym przeszpiegował tę ziemię, i przyniosłem mu wieści, według najlepszej wiedzy i sumienia." Joz. 14:7

"Wielkie i dziwne, niezwykłe, godne podziwu są εργα (erga) czyny dzieła twoje, Panie, Boże Wszechmogący” Bóg chce abyśmy dostrzegali jego wielkość i podziwiali cudowne Jego dzieła. Ta idea jest widoczna w Psalmach. „Alleluja. Z całego serca wysławiam Pana W gronie prawych i w zgromadzeniu. Wielkie są dzieła Pana, Godne badania przez wszystkich, którzy je kochają. Dzieło jego jest okazałe i wspaniałe, A sprawiedliwość jego trwa na wieki. Ps. 111:1-3

Pokonanie największej wówczas na świecie armii faraona w wodach Morza Czerwonego było wydarzeniem bez precedensu, wielkim i godnym podziwu. Podobnie pokonanie sił sprzymierzonych Smoka, Bestii i Wielkiej Nierządnicy będzie z ludzkiego punktu widzenia niemożliwe, a jednak możliwe dla Boga. To będzie wielce okazałe dzieło Boże. Ludzie na pustyni byli pod wielkim wrażeniem wszechmocy Boga. Mojżesz zaśpiewał pieśń. Podobnie będzie przed tronem Boga w Niebie, gdy przeminie czas rządów dwóch bestii, a jej czciciele pozbawieni zostaną tej wątpliwej protekcji. Święci będą pełni podziwu dla Pana i też zaśpiewają pieśń zwycięstwa.

Księdze Objawienia Bóg jest nazwany w dziewięciu miejscach jako Wszechmogący. (1: 8; 4:8; 11:17; 15:3, 16:7,14; 19:6,15 i w 21: 22)

W Nowym Testamencie słowo παντοκρατωρ (pantokratōr) wszechmogący, wszechmocny, wszechwładca występuję jeszcze w II Koryntian 6:18. Co ważne, w Starym Testamencie odpowiednikiem greckiego słowa (pantokratōr) jest słowo, צָבָא (tsaba' tsaw-baw') co oznacza Wszechmocny Pan Zastępów czy Dowódca Wielkiej Armii. Wszechmogący to znaczy mający do dyspozycji niezliczoną, zdyscyplinowaną niebiańską armię, najpotężniejszą, jakiej nawet nie możemy sobie wyobrazić. Słowo (tsaba') to występuje około 200 razy w Starym Testamencie i jest ważnym imieniem Boga.

„Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, I nieczystego się nie dotykajcie; A Ja przyjmę was. I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący”; 2 Kor. 6:16-18

Święci śpiewają kolejną zwrotkę; „sprawiedliwe i słuszne są Twoje drogi, Królu narodów” W dosłownym tłumaczeniu z języka greckiego ten fragment wygląda następująco: „sprawiedliwe i αληθιναι alēthinai (prawdziwe) prawdziwe drogi Twoje, βασιλευς των αγιων (basileus tōn hagiōn) Królu świętych. Stąd tłumaczenie Biblii Gdańskiej jest zdecydowanie zgodniejsze z oryginałem.

Bóg jest nie tylko Wszechmocnym Panem Zastępów, ale też jest Królem, a Jego drogi są sprawiedliwe i prawdziwe, w przeciwieństwie od dróg ludzi, a tym bardziej od dróg Smoka i jego towarzyszy. On, Bóg Wszechmocny, Pan Zastępów jest godzien zaufania.

„ Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich i łaskawy we wszystkich dziełach swoich, Ps. 145:17

„Kto mądry, niech to zrozumie, kto rozumny, niech to pozna; gdyż drogi Pana są proste, sprawiedliwi nimi chodzą, lecz bezbożni na nich upadają.” Oz. 14:9

Dalej pada pytanie; „Któż by się nie bał ciebie, Panie, i nie δοξαση (doksasē) wsławiłby, uwielbił imienia twego? Słowa te zachęcają do bojaźni Bożej.

W Objawieniu 14: 6,7 czytaliśmy jak anioł ewangelista głośno wołał: Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę. Temat bojaźni Bożej jest bardzo ważnym tematem. Dzisiaj mieszkańcom ziemi, powszechnie jakże bardzo brakuje tej bojaźni. W Piśmie Świętym jest około 300 odniesień do tematu bojaźni Bożej. Już w księgach Mojżeszowych jest mowa o potrzebie nauki bojaźni Bożej, jest apel aby nie mieszać się z pogańskimi narodami, aby oni nie odciągnęli ludu Bożego od bojaźni Bożej. W Kazn. 12:13-14 czytamy; „Wysłuchaj końcowej nauki całości: Bój się Boga i przestrzegaj jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną czy dobrą, czy złą.”

Słowo δοξαση (doksasē) oznacza chwałę majestat, otaczać kogoś chwałą, uwielbiać, odziewać w majestat, wynosić, sławić, gloryfikować. Chwała związana jest z jakimś olśniewającym, zdumiewającym blaskiem, przepychem, splendorem, wyrażaniem uwielbienia i podziwu dla kogoś w słowach, chwalenie kogoś. Czołobitne (proskuneo) to postawa ciała, (timen) jest zwyczajem, nawykiem, natomiast (doksa) to bardziej pełna uwielbienia wewnętrzna postawa serca.

"Nie ma równego tobie między bogami, Panie, I nie ma takiego dzieła, jak twoje. Wszystkie narody, któreś Ty stworzył, Przyjdą i kłaniać się będą tobie, Panie, I wielbić imię twoje. Boś Ty wielki i czynisz cuda: Ty jedynie jesteś Bogiem.” Ps. 86:8-10

„Nikt nie jest tak święty, jak Pan, Gdyż nie ma nikogo oprócz ciebie, Nikt taką skałą jak nasz Bóg.” 1 Sam. 2:2

Bóg jest godzien by mieć dla Niego respekt, a kolejne słowa pieśni głoszą; „Bo Ty jedynie jesteś οσιος (hosios) świętobliwy święty. Tutaj mamy użyte kolejne bardzo ciekawe słowo (hosios), a nie typowe (hagios) święty. Oznacza świętość w sprawiedliwości. Nikt nie jest tak święcie sprawiedliwy jak Bóg. Jeżeli ktoś chciałby dyskutować, czy z powodu wylania czasz gniewu Bożego Bóg jest rzeczywiście sprawiedliwy, to to właśnie określenie (hosios) odpowiada, - tak! Bóg jest święty w swojej sprawiedliwości.

Słowo to występuje jeszcze np. w liście do Tytusa i do Hebrajczyków. „Ale gościnny, dobre miłujący, roztropny, sprawiedliwy, świętobliwy οσιος (hosios) , powściągliwy”. Tyt. 1:8 BG; „Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego οσιος (hosios) , niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa; Hebr. 7:26

A ponieważ Bóg jest święty (unikalny i wyjątkowy) w swojej sprawiedliwości, toteż wszystkie narody przyjdą i oddadzą Mu pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy Jego.

Mamy tutaj zapowiedź nowej ziemi, nowych narodów i pokoleń które odnowią relację z Bogiem i będą oddawać Bogu chwałę. Ta idea – Zbawienia dla narodów - jest również wyrażona w wielu miejscach w Starym Testamencie.

„I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza - władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo - niezniszczalne.” Dan. 7:13-14

„I będzie Pan królem całej ziemi. W owym dniu Pan będzie jedyny i jedyne będzie jego imię. (...) Wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jeruzalemowi, będą corocznie pielgrzymowali, aby oddać pokłon królowi, Panu Zastępów, i obchodzić Święto Szałasów.” Zach. 14:9,16

„I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów, mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. Izaj. 2:2-4

„Ja bowiem znam ich uczynki i zamysły i przyjdę, aby zebrać wszystkie narody i języki; one przyjdą, aby oglądać moją chwałę! Potem umieszczę na nich znaki tych, którzy spośród nich ocaleli, wyślę do narodów, do Tarszysz, Pul i Lud, do Mesech i Rosz, do Tubal i Jawan, do dalekich wysp, które nie słyszały żadnej wieści o mnie i nie widziały mojej chwały, i będą zwiastować moją chwałę wśród narodów. I przyprowadzą wszystkich waszych braci ze wszystkich narodów na koniach i wozach, w lektykach i na mułach, i na wielbłądach na moją świętą górę, do Jeruzalemu, jako dar dla Pana - mówi Pan tak jak synowie izraelscy przynoszą do świątyni Pana ofiarę z pokarmów w czystym naczyniu. Także spośród nich wezmę sobie niektórych na kapłanów, na lewitów mówi Pan. Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które Ja stworzę, ostaną się przede mną - mówi Pan - tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię. I będzie tak, że w każdy nów i w każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon - mówi Pan. Izaj. 66:18-23

P.E. Hughes pisze; „Pieśń Mojżesza z 2 Mojżeszowej 15:1nn była hymnem chwały dla Pana po zniszczeniu przez niego wrogów w wodach Morza Czerwonego: Zaśpiewam Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał ... Pan jest mocą i pieśnią moją, i stał się zbawieniem moim. ...Prawica twoja, Panie, jest uświetniona przez siłę, prawica twoja rozbija nieprzyjaciela. ... Któż jest jak Ty, wzniosły w świętości? Straszliwy w chwalebnych czynach, sprawco cudów? ... Pan będzie królował na wieki wieków. Tej samej treści jest pieśń tłumu w chwale odzianego w białe szaty, której być może przewodzi Mojżesz, sługa Boży, a jego zaszczyt to przywilej wiernego sługi pod panowaniem Baranka i nie ma nic wspólnego ze świecką władzą i pychą. Morze to nie Morze Czerwone, ale “morze szkliste“ symbolizujące czystość i przejrzystą świętość Bożej obecności i sprawiedliwości. Dlatego wszyscy wywyższają wspaniałe dzieła i sprawiedliwe drogi Pana Boga Wszechmogącego, gdyż objawiły się jego sprawiedliwe rządy i wszyscy uznają, że on jedynie jest święty.

1 komentarz:

  1. „Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła. I dobrze znasz moją duszę,” Ps 139:13-14

    „Pan króluje: drżą narody; zasiada na cherubach: a ziemia się trzęsie. Wielki jest Pan na Syjonie i wyniesiony ponad wszystkie ludy. Niech wielbią imię Twoje wielkie i straszliwe: ono jest święte.” Ps 99:1-3

    „Nikt tak święty jak Pan, prócz Ciebie nie ma nikogo, nikt taką Skałą jak Bóg nasz. Nie mówcie więcej słów pełnych pychy, z ust waszych niech nie wychodzą słowa wyniosłe, bo Pan jest Bogiem wszechwiedzącym: On waży uczynki. Łuk mocarzy się łamie, a słabi przepasują się mocą,” 1 Sm 2:2-4

    „Psalm. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem cuda uczynił. Zwycięstwo zgotowała Mu Jego prawica i święte ramię Jego. Pan okazał swoje zbawienie: na oczach narodów objawił swą sprawiedliwość.” Ps 98:1-2

    OdpowiedzUsuń