Objawienie - Apokalipsa MP3

piątek, 25 lipca 2014

Rozdział 14:6,7

Misja pierwszego posłańca - anielska ewangelizacja

6,7 I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. BW

Potem ujrzałem innego anioła lecącego przez środek nieba, mającego odwieczną Dobrą Nowinę do obwieszczenia wśród tych, którzy siedzą na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu. Wołał on głosem donośnym: Ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo godzina sądu Jego nadeszła. Oddajcie pokłon Temu, co niebo uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód! BT

I zobaczyłem innego anioła, jak leciał środkiem nieba. Miał on ewangelię wieczną, aby ją głosić, mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom. Wołał on donośnym głosem: Zacznijcie bać się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina Jego sądu, i pokłońcie się Temu, który uczynił niebo i ziemię, morze i źródła wód. NP

I widziałem drugiego Anioła, lecącego przez pośrodek nieba, mającego Ewangieliję wieczną, aby ją zwiastował mieszkającym na ziemi i wszelkiemu narodowi, i pokoleniu, i językowi, i ludowi, Mówiącego głosem wielkim: Bójcie się Boga i chwałę mu dajcie, gdyż przyszła godzina sądu jego, a kłaniajcie się temu, który uczynił niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. BG


Po raz ostatni spotkaliśmy się z aniołem w Obj. 11:15 „I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków.” Inny anioł występuje w Obj. 8:3 „I przyszedł inny anioł, i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę; i dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem.” Teraz być może ten sam „inny” anioł, posłaniec zajmuje się ewangelizacją. To jest ostatnia ewangelizacja w czasach ostatecznych. Ewangelia która głosi jest αιωνιον (aiōnion) wieczną. Biblia Tysiąclecia używa słowa odwieczna. Tak jak Jezus jest odwieczny, tak jak idea odkupienia jest odwieczna, tak samo ευαγγελιον (euangelion) dobra nowina jest wieczna.

Widzenie Jana jest zbieżne z zapowiedzią Pana Jezusa co do czasów końca z Mat. 24:14; „ I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.”

Mamy tutaj opisany obraz pełnej Ewangelii, anielskie zwiastowanie nie ogranicza się do łaski i miłości, ale też jest zapowiedzią sądu Bożego i mówi o bojaźni Bożej. Mamy cztery elementy zwiastowania: Bójcie φοβηθητε (fobēthēte) się Boga, miejcie dla Niego respekt. Oddajcie Mu chwałę. Anioł woła na cały nieboskłon; nadeszła godzina sądu Bożego, zróbcie coś z ta informacją. W końcu uznajcie Boga za Stworzyciela, że i Wasze życie jest zależne od Boga i pokłońcie się Bogu. To nie jest przyjazne poklepywanie po plecach, to nie jest koncert ani przedstawienie żonglerów, to jest głośne wołanie niczym poszukiwanie zbłąkanych turystów w górach, pełnych przepaści i niczym światło latarni podczas najgorszego sztormu. To jest poważna sprawa. Właśnie odbywa się ostatnia ewangelizacja.

„Lud, pogrążony w mroku, ujrzał światłość wielką, i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność. Odtąd począł Jezus kazać i mówić: Upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios.” Mat. 4:16-17

„I wołając: Ludzie, co robicie? I my jesteśmy tylko ludźmi, takimi jak i wy, zwiastujemy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest.” Dz.Ap. 14:15

„Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem.” 2 Kor. 5:20

Podobne nawoływania do oddania Bogu chwały zanim będzie za późno spotykamy u proroków np. u Jeremiasza 13:16; „ Oddajcie Panu, waszemu Bogu, chwałę, zanim zapadnie ciemność i zanim wasze nogi się potkną o mroczne góry. Gdy będziecie wyglądać światła, On zamieni je w ciemność i obróci w pomrokę!”

Anioł głośno woła: Bójcie się Boga. Temat Bojaźni Bożej jest bardzo ważnym tematem. Dzisiaj mieszkańcom ziemi, powszechnie jakże bardzo brakuje tej bojaźni. W Piśmie Świętym jest około 300 odniesień do tematu bojaźni Bożej. Już w księgach Mojżeszowych jest mowa o potrzebie nauki bojaźni Bożej, jest apel aby nie mieszać się z pogańskimi narodami, aby oni nie odciągnęli ludu Bożego od bojaźni Bożej. W Kazn. 12:13-14 czytamy; „Wysłuchaj końcowej nauki całości: Bój się Boga i przestrzegaj jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną czy dobrą, czy złą.”

„Niech się boi Pana cała ziemia! Niech drżą przed nim wszyscy mieszkańcy świata!” Ps. 33:8; „Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej; lecz kto zatwardza serce, wpada w nieszczęście.” Przyp. 28:14 Izajasz w 11: 2 pisze, o duchu bojaźni Pana.

„Któż by się nie bał ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia twego? Bo Ty jedynie jesteś święty, toteż wszystkie narody przyjdą i oddadzą ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy twoje.” Obj. 15:4

Ważne dla nas połączenie sądu i bojaźni Bożej mamy w 2 Kor. 5:10-11 „Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. Wiedząc tedy, co to jest bojaźń Pańska, staramy się przekonywać ludzi; a przed Bogiem wszystko w nas jest jawne, spodziewam się też, że i w sumieniach waszych jest to jawne.”

Pisałem o interlinearnym tekście Nowego Testamentu oraz o konkordancji Stronga, dzisiaj kilka słów o kolejnym narzędziu do studiowania Biblii. Polecam słownik Thayer's Greek Lexicon. Słowo κρίσις wg stronga ma numer 2920, możemy w sieci znaleźć miejsca występowania tego słowa oraz tłumaczenie na język angielski. Przydałoby się takie narzędzie w języku polskim

Dalej czytamy, „gdyż nadeszła godzina κρισεως (kriseōs) sądu jego” To jest trzecie miejsce w Objawieniu na temat sądu. Poprzednio czytaliśmy; „I wołały donośnym głosem: Kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz κρινεις (krineis) sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi?” Obj. 6:10; „I popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu κριθηναι (krithēnai) nad umarłymi.” Obj. 11:18

A zatem nieuchronnie zbliża się czas sądu Bożego nad mieszkańcami wszechświata. Czy ludzie są dobrze o tym poinformowani ?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz