Objawienie - Apokalipsa MP3

sobota, 26 lipca 2014

Rozdział 14:8

Misja drugiego posłańca - Upadł, upadł wielki Babilon

8. A drugi anioł szedł za nim i mówił: Upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty, BW

A inny anioł, drugi, przyszedł w ślad mówiąc: Upadł, upadł wielki Babilon, co winem zapalczywości swego nierządu napoił wszystkie narody! BT

 

A inny anioł, drugi, szedł za nim ze słowami: Upadł, upadł wielki Babilon, który winem szaleństwa swojej rozpusty napoił wszystkie narody. NP.

A za nim szedł drugi Anioł, mówiąc: Upadł Babilon, ono miasto wielkie! bo winem gniewu wszeteczeństwa swego napoił wszystkie narody. BG


Przeczytajmy jeszcze fragment z Jer. 51:6-9; „Uchodźcie z pośrodku Babilonu i niech każdy ratuje swoje życie, abyście nie zginęli przez jego winę, gdyż jest to czas pomsty dla Pana, On odda mu to, na co zasłużył! Babilon jest złotym kubkiem w ręku Pana, upijającym całą ziemię. Z jego wina piły narody, dlatego też narody oszalały. Babilon padł znienacka i został rozbity. Biadajcie nad nim, weźcie balsamu na jego ból, może da się go uleczyć. Leczyliśmy Babilon, ale nie dało się go uleczyć; zostawcie go! Chodźmy każdy do swojego kraju, gdyż jego sąd niebios sięga i wznosi się aż do obłoków!”

Misja dwóch aniołów mówi o dwóch grupach ludzi, w wierszu poprzednim o bojących się Boga  i wielbiących Go oraz tych, z dzisiejszego wiersza, którzy są odurzeni winem rozpusty i wszeteczeństwa oraz splamieni brudem Babilonu. Masz wybór. Po której stronie będziesz ?

Ten wiersz daje światło na wspomnianą wcześniej ideę „niesplamienia się” i dotyczy duchowego wszeteczeństwa. To tutaj wspomniane wszeteczeństwo mówi o czymś więcej niż zwykła ludzka seksualna nieczystość. Całość przekazu Objawienia wskazuje wyraźnie, że i cudzołożne, niewierne kobiety jak i wszeteczeństwo to symbol duchowego odstępstwa, niewierności Bogu i cudzołożnych związków z innymi religiami, mieszanina doktryn i wyznań, powiązania z inną duchowością.

Babilon jest symbolem wrogiej Bogu potęgi, zuchwalstwa, bałwochwalstwa, okultyzmu, wszelakiej pożądliwości, pychy, przepychu. Babilon to źródło zepsucia, ideologii która doprowadza do upadku zasad moralnych, siedlisko grzechu. Babilon jest symbolem niewoli, ucisku i presji. To symbol przepychu, gdzie wszystkim rządzi pieniądz, sukces, władza i zysk. To miasto ucisku, niesprawiedliwości społecznej. W wierszu ósmym mamy zapowiedź upadku tych wszystkich rzeczy i chwała Bogu za tą nadzieję, że kiedyś to upadnie.

Upadł, upadł wielki Babilon, który winem θυμου (thymou) wzburzenia, szału, szaleństwa swojej rozpusty πορνειας (porneias) nierządu, wszeteczeństwa napoił wszystkie narody. Słowo Babilon z języka greckiego βαβυλων (babylōn) znaczy „brama bogów” natomiast interesująca jest etymologia tego słowa w języku hebrajskim בָּבֶל (bä·bel') a jego znaczenie to (confusion by miting)" „poplątanie przez mieszanie.” Słowo Babilon w języku hebrajskim pochodzi od słowa בָּלַל  (bä·lal'), mieszać, mylić, zanikać, tracić swoje właściwości poprzez mieszanie

Kolejna informacja na którą zwróciłem uwagę, to ta, że Babilon choć jest rozgniewany lub szalony, nikogo na siłę nie upijał, po prostu było wielkie pragnienie picia z tego kielicha. Był pobyt, była podaż. To pragnienie będzie tak wielkie, i tak duża otwartość, że całe narody bezkrytycznie, w wielkim obłędzie upiją się tym winem do nieprzytomności. 

Bardzo ciekawe proroctwa na temat Babilonu spotykamy u proroków Starego Testamentu oraz w innych miejscach w księdze Objawienia. Są one bardzo kompatybilne ze sobą. Jeden fragment z Jer. 51:6-9 już zacytowałem wyżej. „I stanie się z Babilonem, perłą królestw, chlubą i dumą Chaldejczyków to, co się stało z Sodomą i Gomorą, które zniszczył Bóg. Nigdy już nie będzie zamieszkany i nie będzie w nim ludzi po wszystkie pokolenia; żaden Arab nie rozbije tam namiotu ani pasterze nie zatrzymają się tam z trzodami. Lecz dzikie zwierzęta będą tam miały swoje leże, a ich domy będą pełne sów. Mieszkać tam będą strusie i wyprawiać swoje harce kosmacze." Izaj. 13:19-21

„Wtem zawołał strażnik: Na strażniczej wieży, Panie, ustawicznie stoję dzień w dzień i trwam na warcie noc w noc. I oto tu nadchodzi oddział jeźdźców, zaprzęgi konne. I odezwał się głos: Upadł, upadł Babilon i wszystkie posągi jego bogów potrzaskane na ziemi. O, ludu ty mój, wymłócony i podeptany na klepisku! Co usłyszałem od Pana Zastępów, Boga izraelskiego, to wam zwiastowałem.” Izaj. 21:8-10

„A siódmy wylał czaszę swoją w powietrze; i rozległ się ze świątyni od tronu donośny głos mówiący: Stało się. I nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty, i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi; tak potężne było to trzęsienie. I rozpadło się wielkie miasto na trzy części, i legły w gruzach miasta pogan. I wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego.” Obj. 16:17-19

„A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo.” Obj. 17:5-6

„I zawołał donośnym głosem: Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego.” Obj. 18:2; „Z dala stać będą ze strachu przed jego męką, mówiąc: Biada, biada tobie, miasto wielkie, Babilonie, miasto potężne, gdyż w jednej godzinie nastał twój sąd.” Obj. 18:10; „I podniósł jeden potężny anioł kamień, duży jak kamień młyński, i wrzucił go do morza, mówiąc: Tak jednym rzutem zostanie strącone wielkie miasto Babilon, i już go nie będzie.” Obj. 18:21

Obecnie, od III w p.n.e miasto Babilon jest pustkowiem. W ostatnich latach po upadku Saddama Husajna, wzmożono tam prace archeologiczne. W czasach Jana był tam prawdopodobnie zbór chrześcijan, świadczy o tym jeden wiersz z listu apostoła Piotra;  „Pozdrawia was zbór w Babilonie, wespół z wami wybrany, i Marek, syn mój.” 1 Piotr. 5:13 To jest bardzo interesujący fragment. Niektórzy historycy twierdzą, że w czasach Jana nie było takiej miejscowości jak Babilon. To Rzym nazywano Babilonem, a Piotr pozdrawia nie zbór w Babilonie, ale w Rzymie. Są ludzie którzy wierzą, że Babilon zostanie jeszcze odbudowany jako metropolia, być może przez muzułmanów.

Dzisiaj Wielki Babilon to symbol skierowanej przeciwko Bogu opozycji politycznej i religijnej, dla jednych jest to odrodzone cesarstwo rzymskie pod postacią Unii Europejskiej, dla innych są to Stany Zjednoczone. Są zwolennicy teorii, że miasto Babilon zostanie odbudowane i stanie się stolicą imperium nowej uniwersalnej religii. Są osoby, które pod symbolem Babilonu upatrują religijny system papieski i Watykan. Obserwując dzisiejsze tendencje do ogromnego relatywizmu i uniwersalizmu, w Babilonie upatruję mieszaninę wielu wyznań, religii i władzy świeckiej, wszelkie ruchy ekumeniczno - polityczne idące na głęboki kompromis kosztem czystości doktryn biblijnych. Nasze oczy powinny patrzeć na zjawisko tzw, chrislamu, czy przenikania New Age i mistyki dalekowschodniej do chrześcijaństwa. Do tematu Babilonu i wina wrócimy jeszcze w dalszej części studium. Już w dziesiątym wierszu jest mowa o winie jako o napoju symbolizującym gniew Boży.

„To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka.” Obj. 14:10

„I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi.” Obj. 17:1-2

„I zawołał donośnym głosem: Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu.” Obj. 18:2-3

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz