Objawienie - Apokalipsa MP3

wtorek, 29 lipca 2014

Rozdział 14:14-16

Misja czwartego posłańca - proszę wstać Sąd idzie…

14,15,16. I widziałem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, mający na głowie swojej złotą koronę, a w ręku swym ostry sierp. A inny anioł wyszedł ze świątyni, wołając donośnym głosem na tego, który siedział na obłoku: Zapuść sierp swój i żnij, gdyż nastała pora żniwa i dojrzało żniwo ziemi. I zapuścił Ten, który siedział na obłoku, sierp swój na ziemi, i ziemia została zżęta, BW
 

Potem ujrzałem: oto biały obłok - a Siedzący na obłoku, podobny do Syna Człowieczego, miał złoty wieniec na głowie, a w ręku ostry sierp. I wyszedł inny anioł ze świątyni, wołając głosem donośnym do Siedzącego na obłoku: Zapuść Twój sierp i żniwa dokonaj, bo przyszła już pora dokonać żniwa, bo dojrzało żniwo na ziemi!. A Siedzący na obłoku rzucił swój sierp na ziemię i ziemia została zżęta. BT

I zobaczyłem, a oto biały obłok, na obłoku zaś siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego. Na swej głowie miał złoty wieniec, a w swojej ręce ostry sierp. I inny anioł wyszedł z przybytku, wołając donośnym głosem na Tego, który siedział na obłoku: Zapuść swój sierp i żnij, gdyż nadeszła pora żniwa, gdyż dojrzało żniwo ziemi. I rzucił Ten, który siedział na obłoku, swój sierp na ziemię, i ziemia została zżęta.” NP


Słychać nawoływania niebiańskich żniwiarzy. Dzisiaj na polach słychać terkot i pomruk kombajnów i koni mechanicznych. Kiedyś słychać było nawoływania żniwiarzy, śpiewy kobiet. To był zawsze pracowity ale radosny czas. Lato i żniwa.  Dzisiaj czytamy, że w historii ziemi rozpoczynają się żniwa. Dwa sierpy, dwa żniwa. „Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco. lato i zima, dzień i noc.” 1 Moj. 8:22

Dzisiejszy fragment jest zgodny w Przypowieściami Jezusa głównie z trzynastym rozdziałem Ewangelii Mateusza. „I mówił: Tak jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię. A czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie, nasienie kiełkuje i wzrasta; on zaś nie wie jak. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie.  A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło żniwo. Mar. 4:26-29

”A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo, to koniec świata, żeńcy zaś, to aniołowie. Jak tedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Królestwa jego wszystkie zgorszenia, i tych, którzy popełniają nieprawość, I wrzucą ich do pieca ognistego; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Mat. 13:39-42

"A żniwo jest dokonanie świata" BG Mamy tu mowę o końcu świata. Dowiadujemy się tego z ewangelii Mateusza. To jest ważny argument przeciwko tezie, że Księga Objawienia obejmuje tylko zamierzchłe czasy Jana apostoła i że już wszystko się z tej księgi wypełniło. Nie, nie wszystko się wypełniło, wiele rzeczy jest jeszcze przed nami.

Przy okazji zwróćmy uwagę na terminy. O czasach ostatecznych często się mówi „koniec świata”. Biblia Gdańska używa zwrotu „dokonanie świata” natomiast dość ciekawe określenie mamy w języku greckim; εν τη συντελεια του αιωνος τουτου (en tē synteleia tou aiōnos toutou) na końcu spełnieniu się wieku tego. Spełnienie się wieku, to chyba najbardziej trafne określenie czasów końca.

Czas siewu i wzrostu "roślin" zbliża się do końca, właściwie żeńcy już przegotowują sierpy i wychodzą z niebiańskiej świątyni Pana. Żniwa tuż, tuż. Czytamy, że οτι εξηρανθη ο θερισμος (hoti eksēranthē ho therismos), gdyż żniwo zostało wysuszone. Już dłużej nie można czekać…

„Przychodźcie śpiesznie, wy, wszystkie okoliczne narody! Zbierzcie się! Panie, sprowadź tam swoich bohaterów! Niech poruszą się ludy i przyjdą do Doliny Józafata, bo tam zasiądę, aby sądzić wszystkie okoliczne narody. Zapuśćcie sierp, gdyż nadeszło żniwo! Przyjdźcie, zstąpcie, bo pełna jest prasa; pełne są kadzie, gdyż złość ich jest wielka! Tłumy i tłumy zebrane w Dolinie Sądu, bo bliski jest dzień Pana w Dolinie Sądu. Joel. 3:18-19

W Obj. 1:7 czytaliśmy o Panu przychodzącym na obłoku. To właśnie jest ten czas. „Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest! Amen.”

Czytamy, że na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego. Na podstawie innych fragmentów Słowa Bożego możemy powiedzieć, że jest to sam Jezus Chrystus, Jezus zwyciężył, ma na swojej głowie złoty στεφανον (stefanon) wieniec, laur zwycięstwa, a w ręku swym ostry δρεπανον (drepanon) sierp. A inny (czwarty) anioł wyszedł ze świątyni, wołając donośnym głosem na tego, który siedział na obłoku: Zapuść sierp swój i żnij, gdyż nastała pora żniwa i dojrzało żniwo ziemi. I zapuścił Ten, który siedział na obłoku, sierp swój na ziemi, i ziemia została zżęta. Nie ma tu jeszcze mowy o karze czy o gniewie Bożym. Po prostu normalna kolej rzeczy, coś było siane, coś dojrzało, teraz właściciel ziemi rozpoczyna żniwo. I widziałem, a oto… rozpoczyna się sąd.

„Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie. I dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym.” Jan. 5:26-27

„Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych.” Dz.Ap. 17:30-31

„I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą, I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba, aż po drugi.” Mat. 24:30-31

„Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie.” Gal. 6:7; „Przeminęło żniwo, skończyło się lato, a nie jesteśmy wybawieni!” (Jer. 8:20)

„Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni; oto sędzia już u drzwi stoi.” Jak. 5:7-9

Co siejemy to zostanie zebrane…


2 komentarze:

 1. Zwróć uwagę na to, że Ktoś podobny do Syna Człowieczego siedzi cały czas na obłoku !! Nie jest na ziemi w chwili żniwa, To albo sama "wyciągnięta ręka", albo aniołowie, albo sam sierp dokonuje zbiorów.

  Umieszczę jeszcze interesujący komentarza W. Barclay n.t. "Żniwa sądu"

  "Ostatnia wizja tego rozdziału przedstawia sąd w obrazach dobrze znanych myśli żydowskiej.

  Zaczyna się ona obrazem zwycięskiej postaci podobnej do Syna Człowieczego. Myśl ta pochodzi z Księgi Daniela 7,13-14: „I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, po-dobny do Syna Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza – władza wieczna, niezmienna, jego królestwo – niezniszczalne”.

  Następny obraz, przy pomocy dwóch przenośni często występujących w Piśmie Świętym przedstawia sąd.

  Mówi on o sądzie jako o żniwie, Joel tak powiedział o zbliżającym się sądzie: „Zapuśćcie sierp, gdyż nadeszło żniwo” (Jl 3,19). „A gdy owoc dojrzeje – powiada Jezus – wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło żniwo” (Mk 4,29), a w podobieństwie o pszenicy i kąkolu użył On obrazu żniwa jako obrazu sądu (Mt 13,24-30.37-43).

  Mówi też o sądzie, który symbolizuje tłocznia wina. Składała się ona z części górnej i dolnej połączonych kanałem. Rynny odpływowe były wy-kuwane w skale lub wykonywane z cegieł. Grona winne wsypywano do górnej części tłoczni i deptano stopami, a wydzielający się sok kanałem spływał do dolnej części tłoczni. Stary Testament często mówi o sądzie Bożym, który jest podobny do deptania gron. „Odrzucił Pan z mojego grona wszystkich bohaterów... Pan podeptał w tłoczni dziewiczą córkę Judzką” (Tr 1,15). „Ja sam tłoczyłem do kadzi, bo spośród ludów żadnego nie było ze mną; a tłoczyłem ich w gniewie i deptałem ich w zapalczywości tak, że ich sok pryskał na moją szatę i całe moje odzienie zbryzgałem” (Iz 63,3).

  Sąd jest więc tu przedstawiony w postaci dwóch dobrze znanych ob-razów: żniwa i tłoczni wina. Do tego został dodany jeszcze inny znany nam obraz.
  Tłocznia wina znajduje się poza miastem, to znaczy poza Jerozolimą. Zarówno w Starym Testamencie jak i w literaturze międzytestamentowej mówi się o sprowadzeniu pogan do Jerozolimy i wykonaniu tam sądu nad nimi. Joel przedstawia obraz wszystkich narodów zgroma-dzonych do doliny Jehoszafata na sąd (Jl 3,2.12). Zachariasz mówi o ostatnim ataku pogan na Jerozolimę i o sądzie nad nimi (Zach 14,1-4).

  W tekście tym spotykamy dwa problemy. Po pierwsze, do żniwa przy-stępuje zarówno postać podobna do Syna Człowieczego jak i anioł. Mo-żemy przypuszczać, że postać podobna do Syna Człowieczego jest zmar-twychwstałym i zwycięskim Panem, który dokonuje żniwa wśród swego ludu, zaś anioł z ostrym sierpem przystępuje do żniwa wśród przeznaczo-nych na sąd.

  Po drugie, mówi się tu, że krew dosięgła wędzideł końskich i rozlała się na przestrzeni tysiąca sześciuset stadiów. Nikt nie był w stanie przekonująco wyjaśnić ten fakt. Najmniej przekonujące jest to, że tysiąc sześćset stadiów to prawie dokładna długość Palestyny od północy na południe; oznaczałoby to, że fala gniewu zaleje cały kraj. W tym wypadku obraz ten symbolicznie przedstawiałby pełnię sądu."

  OdpowiedzUsuń
 2. I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza - władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo - niezniszczalne." Dan. 7:13-14

  "A pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem; Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżnobiała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty," Obj. 1:13-14

  OdpowiedzUsuń