Objawienie - Apokalipsa MP3

wtorek, 26 sierpnia 2014

Rozdział 16:19,20

19,20. I rozpadło się wielkie miasto na trzy części, i legły w gruzach miasta pogan. I wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego. I znikły wszystkie wyspy i gór już nie było. BW

A wielkie miasto rozpadło się na trzy części i miasta pogan runęły. I wspomniał Bóg na Wielki Babilon, by mu dać kielich wina - gniewu zapalczywości swej. I pierzchła każda wyspa, i gór już nie znaleziono. BT

I stało się, że wielkie miasto rozpadło się na trzy części, a także miasta pogan runęły. I wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, aby mu dać kielich wina szaleństwa gniewu Bożego. I wszelka wyspa uciekła i nie znaleziono już gór. NP

I stało się ono miasto wielkie na trzy części rozerwane, i miasta narodów upadły; i Babilon on wielki przyszedł na pamięć przed obliczem Bożem, aby mu dał kielich wina zapalczywości gniewu swojego. I wszystkie wyspy uciekły, i góry nie są znalezione. BG


Przeczytajmy jeszcze fragment z proroka Izajasza; „Głos się odzywa: Przygotujcie na pustyni drogę Pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego! Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone; co nierówne, niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną! I objawi się chwała Pańska, i ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały.” Izaj. 40:3-5

Na początku podzielę się ważną myślą. Rodzi się pomysł, aby na koniec mojego studium zrobić coś w rodzaju stopniowania ważności tematów. O liczbie 666 i o Armagedonie mamy tylko po jednym wersecie, a tymczasem zrobiono z tego dwa kluczowe i najważniejsze tematy w Księdze Objawienia, a nawet w Biblii. Są ważne, ale nie najważniejsze. Tymczasem zbliżamy się do jednego z najważniejszych tematów jakim jest Wielki Babilon. Mamy przed sobą ponad 40 wersetów na ten temat.

Wylanie szóstej czaszy powoduje jakieś wstrząsające zmiany na powietrzu, a ponad to na ziemi wielkie trzęsienie ziemi, jakiego jeszcze do tej pory nie było. O wzmożonych ruchach tektonicznych i o silnych trzęsieniach ziemi pisałem przy okazji omawiania wiersza (6:12) To najsilniejsze w historii trzęsienie ziemi spowoduje, że Wielkie Miasto zostanie rozerwane na trzy części. Wielu komentatorów twierdzi, że jest tutaj mowa o Jerozolimie, niektórzy twierdzą, że jest to Rzym. Jednak moim zdaniem, owym wielkim miastem w Księdze Objawienia najprawdopodobniej jest Babilon. Inne miasta pogan εθνων (ethnōn) narodów również ucierpią z powodu tego kataklizmu.

Przy tej okazji, Bóg zwraca uwagę na Babilon, „przypomina” sobie, lub bardziej ktoś Bogu przypomina, że pozostała jeszcze do zakończenia sprawa Babilonu. To jest bardzo ważna kwestia. Teraz jeszcze zapalczywy gniew Boży musi dotknąć Babilon. Ale dlaczego?

W Dziejach. Ap. 10:31 spotykamy podobną myśl o „wspominaniu czegoś przed Bogiem” czytamy; „I rzekł (Piotr): Korneliuszu, wysłuchana została modlitwa twoja i jałmużny twoje zostały wspomniane przed Bogiem. W dzisiejszym fragmencie jest mowa, że Babilon wielki εμνησθη (emnēsthē) został przypomniany, został wspomniany przed Bogiem

O wielkim mieście czytaliśmy również w Obj. 11:8; „A ich (dwóch świadków) trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany.” W czasach Jana określenie Wielkie Miasto dotyczyło głównie Rzymu, ale Jan mógł posłużyć się, co często czynił, starotestamentowym terminem określającym Babilon. Być może Babilon jest symbolem Rzymu jako miasta czy systemu polityczno – religijnego który charakteryzuje się wyjątkową pychą i zuchwalstwem oraz synkretyzmem religijnym. Babilon jest kojarzony z mieszaniną doktryn. Babilon to Wielki Uniwersalizm.

"A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi." Obj. 17:18

"Z dala stać będą ze strachu przed jego męką, mówiąc: Biada, biada tobie, miasto wielkie, Babilonie, miasto potężne, gdyż w jednej godzinie nastał twój sąd." Obj. 18:10

"I podniósł jeden potężny anioł kamień, duży jak kamień młyński, i wrzucił go do morza, mówiąc: Tak jednym rzutem zostanie strącone wielkie miasto Babilon, i już go nie będzie." Obj. 18:21

W kilku miejscach w Biblii czytamy, że wino, kielich, kubek na wino, czasza były symbolami gniewu, a nawet zapalczywego gniewu Bożego. O takiej idei czytamy u proroka Izajasza. „Tak bowiem rzekł do mnie Pan, Bóg Izraela: Weź z mojej ręki ten kielich wina gniewu i daj z niego pić wszystkim narodom, do których cię wysyłam, Aby piły i zataczały się, i szalały przed mieczem, który między nie posyłam. Wziąłem więc kielich z ręki Pana i napoiłem wszystkie narody, do których mnie posłał Pan;” Jer. 25:15-17

Przy okazji jeszcze raz chciałbym zwrócić uwagę na dwa słowa określające gniew w Księdze Objawienia. W języku greckim mamy tutaj taki tekst; ποτηριον του οινου του θυμου της οργης αυτου (potērion tou oinou tou thymou tēs orgēs autou) kielich kubek wina wzburzenia szału, gniewu Jego. Słowo θυμου (thymou) znaczy wściekłość, wzburzenie,  gniewny nastrój, gwałtowny wybuch gniewu, gniew z pasją, silne emocje, intensywny gniew, zapalczywy, natomiast οργης (orgēs) znaczy po prostu gniew, działanie w afekcie, oburzenie.

Dalej czytamy, że to trzęsienie ziemi o wielkiej sile, spowoduje, że wyspy „uciekną”, a góry się „pochowają” „I pierzchła każda wyspa, i gór już nie znaleziono.” Możemy tutaj rozważyć fizyczne mega trzęsienie ziemi i to jest jak najbardziej prawdopodobne, że do takiego kataklizmu dojdzie. Trzęsieniu ziemi będzie towarzyszyć ogromne tsunami. Ulegnie zmianie topografia ziemi i geografia świata, również polityczna. Możemy również mówić o trzęsieniu ziemi w społeczeństwie, które doprowadzi do „przebiegunowania” sceny politycznej na świecie. O takim politycznym trzęsieniu ziemi zdeprawowanej ludzkości czytamy również w wielu innych proroctwach w Biblii.

„I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew, I gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie; I niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich.” Obj. 6:12-14

„I widziałem, wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było.” Obj. 20:11

„Ogień idzie przed obliczem jego. I pożera wokoło nieprzyjaciół jego. Błyskawice jego oświecają świat, Widzi to ziemia i drży. Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, Przed Panem całej ziemi.” Ps. 97:3-5

„Bo oto Pan wychodzi ze swojego miejsca, zstępuje i kroczy po wzniesieniach ziemi. I rozpływają się pod nim góry, jak wosk od ognia, a doliny rozdzielają się, jak wody spływające ze stromych zboczy.” Mich. 1:3-4

Na koniec dzisiejszego rozważania chciałbym abyśmy, ku zbudowaniu i zachęceniu przeczytali fragment z księgi Psalmów; „Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała I góry zachwiały się w głębi mórz.. Choćby szumiały, choćby pieniły się wody, Choćby drżały góry z powodu gniewu jego. Sela. Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże, Przybytek święty Najwyższego. Bóg jest w nim, nie zachwieje się: Bóg wspomoże go przed świtem. Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa, Odezwał się głosem swoim i rozpłynęła się ziemia. Pan Zastępów jest z nami, Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Sela.” Ps. 46:2-8

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz