Objawienie - Apokalipsa MP3

czwartek, 13 listopada 2014

Oto wszystko czynię nowym

Duch Święty w cudowny sposób maluje przepiękny obraz szczęścia i wspaniałości wiecznego życia przez ukazanie najpierw wielu rzeczy, które przeminęły: stare niebo (21,1), stara ziemia (21,1), morze (21,1), i których już nie będzie: śmierci, smutku, krzyku, boleści (21,4), świątyni (21,22), słońca (21,23; 22,5), księżyca (21,23), nocy już nie będzie (21,25; 22,5), ani światła lampy 22,5), nie będzie więcej grzechu (21,27; por.21,8), nie będzie nic nieczystego (21,27) ani przeklętego (22,3),

Następnie Duch Święty przytacza słowa Tego, który siedzi na tronie: „Oto wszystko nowym czynię" (w. 5). W nowym, doskonałym świecie wszystko będzie nowe: nowe niebo i nowa ziemia (21,1), Nowe Jeruzalem (21,2), rzeka żywota (22,1), drzewo żywota (22,2), ale będzie mógł się tam dostać jedynie nowy człowiek (Ef. 2,15; 4,24. Kol. 3,10), a więc nowo-zrodzony (Jan. 3,3. 1 Ptr. 1,23; 2,2), który stał się nowym stworzeniem (2 Kor. 5,17. Gal.6,15), z przemienionym i odkupionym ciałem (Fil. 3,21. Rz. 8,23), mający nowe serce (Ez. 18,31; 36,26) i nowego ducha (Ez. 11,19), mający nowe imię (Obj. 2,17) i nową pieśń (Obj. 5,9.10), idący nową drogą (Hebr. 10,19), która prowadzi do Nowego Jeruzalem (Obj. 3,12).


Nowy Testament grecki w cytowanych przed chwilą tekstach dla określenia .nowy" używa terminu: „KAINOS", tzn. nowy - w całkowitym przeciwieństwie do starego. Warto przy tej okazji zaznaczyć, że Nowy Testament w oryginale greckim używa jeszcze innego terminu: „nowy" - gr. „NEOS", w odniesieniu do czasu, do poprzednich rzeczy, np. nowe przymierze w porównaniu ze starym przymierzem (Mojżeszowym - por. Hebr. 12,24), nowe wino, tzn. ostatnio, niedawno produkowane (Mat. 9,17), ale .nowe wino w Królestwie" (Mat. 26,29. Mar. 14,25) tekst grecki nazywa terminem „KAINOS", ponieważ będzie ono zupełnie innego charakteru, niż wino spotykane na ziemi.

Henryk Turkanik
Fragment z książki „Księga Objawienia”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz