Objawienie - Apokalipsa MP3

środa, 12 listopada 2014

Rozdział 21:5,6

5,6. I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe, I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. BW

I rzekł Zasiadający na tronie: Oto czynię wszystko nowe. I mówi: Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe. I rzekł mi: Stało się. Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. BT

I powiedział Ten, który siedzi na tronie: Oto wszystko czynię nowym. I mówi: Napisz: słowa te są wierne i prawdziwe. I powiedział do mnie: Stało się. Ja jestem alfa i omega, początek i koniec. Ja dam pragnącemu darmo ze źródła wody życia. NP

Oto wszystko czynię nowym.


Rozlega się głos Zasiadającego na Tronie. Bóg czyni wszystko nowym od podstaw. To nie jest odnowienie, remont kapitalny, lifting. Wszystko, od początku do końca, będzie nowe. To jest bardzo ważna proklamacja, dlatego Bóg mówi do Jana, koniecznie to zapisz. Słowa te są wiarygodne i prawdziwe. Stało się ! (Obj. 16:17)

„Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę;” Hebr. 10:23

„I rzecze do mnie: Napisz: Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka. I rzecze do mnie: To są prawdziwe Słowa Boże.” Obj. 19:9

„I rzekł do mnie: Te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać.” Obj. 22:6

„Jam jest alfa i omega [początek i koniec], mówi Pan, Bóg, Ten, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący.” Obj. 1:8

„A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi Ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego:” Obj. 3:14; „I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział, nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy.” Obj. 19:11; „Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec.” Obj. 22:13

„Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga.” Izaj. 44:6

Jam jest alfa i omega, odnosi się zarówno do Boga Ojca jak i do Syna. Słowo αρχη (archē) początek oznacza, że Bóg jest inicjatorem, jest Stwórcą rozpoczynającym bieg wydarzeń. Jest też końcem, to co zaczyna doprowadza do końca. Niektórzy ludzie, zarzucają Bogu, że coś rozpoczął i nie kończy. Czytelnicy Objawienia, odnoszą wrażenie, że pewne rzeczy wyrwały się Bogu spod kontroli. Tak nie jest. Jesteśmy w trakcie realizacji precyzyjnego planu Bożego. Celem jest nowa ziemia i nowe niebo. Oto wszystko czynię nowym.

„Albowiem z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko; jemu niech będzie chwała na wieki. Amen.” Rzym. 11:36

„Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.” Efez. 4:6

Dalej czytamy, „Ja dam pragnącemu darmo ze źródła wody życia.” Chcę położyć akcent na słowo διψωντι (dipsōnti) pragnącemu. Dzisiaj wielu wierzących ma w stosunku do Boga postawę roszczeniową. Jest łaska, należy mi się to czy tamto, Bóg daje, od tego jest. Stworzyliśmy ziemski system zarządzania Bogiem. Człowiek nic nie musi, nic nie powinien. Tymczasem Boża łaska współpracuje z wolną wolą człowieka. Bóg mówi, pragnącemu, chcącemu, temu który przychodzi, który szuka, kto uwierzy, dam.

„A w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli; albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony.” Jan. 7:37-39

„Odpowiedział jej Jezus, mówiąc: Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie; Ale kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Jan. 4:13-14

Łaska jest za darmo, choć jest drogocenna, kosztowała życie Syna Bożego. Jest jednak dla tych, którzy pragną. Czytamy o tym u proroka Izajasza. „Nuże, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie! Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko!” Izaj. 55:1

Prorok Jeremiasz zarzuca ludziom w Izraelu, że czerpią wodę ze swoich źródeł. Jakże bardzo ta sytuacja przypomina mi nasze czasy, humanizmu i postmodernizmu. Człowiek jest w centrum i jego źródła stały się lepsze od Bożych.

„Gdyż mój lud popełnił dwojakie zło: Mnie, źródło wód żywych, opuścili, a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą.” Jer. 2:13

Żywa woda symbolizuje Ducha Świętego i potrzeby duchowe człowieka. Woda jest niezbędna do funkcjonowania ciała człowieka, podtrzymuje procesy życiowe. Ciało człowieka składa się z 70 % wody, a tkanka mózgowa człowieka z 85%. Podobnie jest z ciałem duchowym, nowym człowiekiem, składa się głównie z wody żywej, potrzebuje jej od Boga.

„I będzie tylko jeden ciągły dzień, zna go Pan, nie dzień i nie noc, a pod wieczór będzie światło. I stanie się w owym dniu, że popłyną żywe wody z Jeruzalemu, połowa do morza na wschodzie, a połowa do morza na zachodzie, i tak będzie w lecie i w zimie. I będzie Pan królem całej ziemi. W owym dniu Pan będzie jedyny i jedyne będzie jego imię.” Zach. 14:7-9

„Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a Ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie padnie na nich słońce ani żaden upał. Ponieważ Baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. Obj. 7:15-17

„A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota.” Obj. 22:17

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz