Objawienie - Apokalipsa MP3

czwartek, 27 listopada 2014

Rozdział 21:27

I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota Baranka. BW

A nic nieczystego do niego nie wejdzie ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia Baranka. BT

I nie wejdzie do niego w ogóle nic nieczystego ani nikt, kto popełnia obrzydliwość i kłamstwo, tylko ci, którzy są zapisani w zwoju życia Baranka. NP


Jest to jeden z trzech ważnych, końcowych wersetów w Księdze Objawienia, które informują nas, kto nie wejdzie do Nowego Jeruzalem, kto nie wniesie tam chwały, ani też nie skorzysta z ozdrowieńczych właściwości liści drzew, ani z żywej wody, ani z drzewa życia. Ta czarna lista obejmuje kilka grup ludzi, dzisiejszy wiersz ponownie kładzie nacisk na kłamców, mówi o nieczystych i tych którzy czynią obrzydliwość.

21:8 „Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.”

21:27 „I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota Baranka.”

22:15 „Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je,”

Czytamy, że do świętego miasta nie wejdzie nic κοινουν και ποιουν βδελυγμα (koinoun kai poioun bdelygma) co jest pospolite, skalane, nieczyste i nikt kto czyni ohydę, obrzydliwość. Nie wejdzie…, oczywiście że nie wejdzie, bo wcześniej udziałem tych wszystkich będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.

Dla potomków Abrahama w czasach biblijnych nieczystością było wszystko to, co miało jakikolwiek związek z hellenizmem. Każdy wpływ Greków, a następnie Rzymian na kulturę judaistyczną był zamachem na ich duchową tożsamość.  To były wpływy świata. Niestety to przed czym tak bardzo bronili się Żydzi, zostało powszechnie zaakceptowane przez chrześcijan w czasach Konstantyna, i do dzisiaj, w wielu wspólnotach mamy problem z nieczystością, pospolitością, ze "skalaniem przez świat".

„A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.” Obj. 17:4-5

Czytamy, że do Nowego Jeruzalem nie wejdzie nic nieczystego, użyty tu wyraz grecki znaczy również nic pospolitego. „W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane; jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego.” 2 Tym. 2:20-21Jesteśmy powołani do celów świętych i zaszczytnych.

Kiedy czytam o rzeczach ohydnych i o obrzydliwościach, o których mówi tutaj Biblia,  moje pierwsze skojarzenie wiąże się z Wielką Wszetecznicą, która miała złoty kielich pełen obrzydliwości. Następnie moje myśli biegną do księgi Ezechiela. Dlaczego?  Słowo obrzydliwość występuję tam 37 razy, a ohyda 16 razy.

„Teraz nadszedł dla ciebie kres i zapałam na ciebie gniewem i osądzę cię według twojego postępowania i ukarzę cię za wszystkie twoje obrzydliwości. I oko moje nawet nie drgnie nad tobą, i nie zlituję się, lecz cię ukarzę za twoje postępowanie, a skutki swoich obrzydliwości odczujesz u siebie, i poznacie, że Ja jestem Pan. (...) Oto wkrótce wyleję na ciebie swoją zapalczywość i wywrę na tobie swój gniew; osądzę cię według twojego postępowania i sprowadzę na ciebie skutki wszystkich twoich obrzydliwości. I nawet nie drgnie moje oko i nie zlituję się, lecz oddam ci za twoje postępowanie, a skutki twoich obrzydliwości odczujesz na sobie - i poznacie, że to Ja, Pan, uderzam. (...) Z kosztownej swojej ozdoby uczynili pożywkę swej pychy i nią powodowani robili swoje obrzydliwe posągi, swoje ohydy. Dlatego przemienię je dla nich w śmiecie. Ezech. 7:3-4,8-9,20

O obrzydliwych rzeczach, które nienawidzi Bóg czytamy również w Przypowieściach. „Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla niego obrzydliwością: Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, Serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, Składanie fałszywego świadectwa, i sianie niezgody między braćmi.” Przyp. 6:16-19

Jak już wcześniej zauważyliśmy, w dwóch ostatnich rozdziałach Objawienia mamy wiele odwołań do proroka Izajasza. Prorok pisze również o tym, że do świętego grodu nie dostanie się nikt nieobrzezany, ani nieczysty:

„Obudź się, obudź się, oblecz się w swoją siłę, Syjonie! Oblecz się w swoją odświętną szatę, Jeruzalem, ty święty grodzie, gdyż już nigdy nie wejdzie do ciebie nieobrzezany ani nieczysty!” Izaj. 52:1;„I będzie tam droga bita, nazwana Drogą Świętą, Nie będzie nią chodził nieczysty; będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi.” Izaj. 35:8

„A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym, Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty, lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym.” Efez. 5:3-5; 

„Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia.” 1 Tes. 4:7

W dzisiejszym wierszu mamy ponownie mocno zaakcentowany temat kłamstwa. Na temat kłamstwa więcej napisałem przy okazji Objawienie 21:8, natomiast na temat księgi życia Baranka w komentarzu do Objawienia 3:5,6; 13:8, 17:7,8 i 20:12; 20:14,15  Zachęcam do przestudiowania tych odnośników.

„Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, I nieczystego się nie dotykajcie; A Ja przyjmę was.” 2 Kor. 6:16-17


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz